Gimnastyka korekcyjna

Adresaci studiów

Słuchaczami podyplomowych studiów na kierunku Gimnastyka korekcyjna, realizowanych w formie zajęć teoretyczno-praktycznych, mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Program studiów

 1. Anatomia
 2. Teoria i metodyka ćwiczeń korekcyjnych z elementami rehabilitacji ruchowej
 3. Metody oceny postawy ciała. Dokumentacja pracy nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
 4. Podstawy teorii wychowania fizycznego i sportu
 5. Profilaktyka powstawania wad postawy. Podstawy ergonomii
 6. Patofizjologia wad postawy
 7. Patobiomechanika narządu ruchu człowieka
 8. Fizjologia wysiłku fizycznego
 9. Ćwiczenia korekcyjne w wodzie
 10. Zabawy i gry ruchowe w profilaktyce i korekcji wad postawy
 11. Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej człowieka i pierwsza pomoc
 12. Promocja zdrowia i ćwiczenia kompensacyjne w różnych warunkach
 13. Historia kultury fizycznej

Uzyskane kwalifikacje

Studia dają kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

330 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk

Koszt

100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)

1200 zł – opłata za semestr (możliwość wpłat w systemie ratalnym)

*III semestr w atrakcyjnej cenie 500 zł!

Uwagi

Dodatkowym wymogiem od słuchaczy chcących podjąć kierunek: Gimnastyka korekcyjna jest przedstawienie zaświadczenia od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia ww. studiów podyplomowych.
Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołą Humanistyczno- Ekonomiczną w Brzegu.