Kadry i płace

Adresaci studiów

Studia dedykowane są osobom, które pragną w sposób teoretyczny i praktyczny przygotować się do pełnienia profesjonalnej roli specjalisty ds. kadr i płac, zdobyć specjalistyczną wiedzę z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz podstaw prawa podatkowego. 

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. zagadnienia:

 • Zasady prawa pracy
 • Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy
 • Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Pojęcie i strony stosunku pracy
 • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Upadłość i likwidacja pracodawcy
 • Zatrudnianie pracowników młodocianych
 • Pojęcie i rodzaje umów o pracę
 • Powołanie, mianowanie, wybór i spółdzielcza umowa o pracę
 • Treść i zmiana treści umowy o pracę
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy
 • Zwolnienia grupowe
 • Równe traktowanie i zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
 • Mobbing w stosunkach pracy
 • Zarys prawa urzędniczego
 • Zatrudnianie pracowników tymczasowych
 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
 • Wynagrodzenie za pracę
 • Obliczanie odpraw, dodatków, odszkodowań i innych świadczeń przewidzianych w kodeksie pracy
 • Czas pracy
 • Czas pracy kierowców
 • Urlopy wypoczynkowe
 • Urlopy bezpłatne
 • Urlopy macierzyńskie i wychowawcze
 • Dokumentacja pracownicza
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Ochrona danych osobowych pracowników
 • Pracownicza odpowiedzialność porządkowa i materialna
 • Zatrudnianie kadry kierowniczej/samozatrudnienie
 • Prawno-pracownicze aspekty własności intelektualnej
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy
 • Usprawiedliwianie nieobecności w pracy/ udzielanie zwolnień od pracy
 • Delegowanie pracowników
 • Zakaz konkurencji w stosunkach pracy
 • Unijne prawo pracy. wykładnia prawa zgodnie z dyr. UE
 • Podróże służbowe
 • Zbiorowe prawo pracy
 • Procesowe prawo pracy i postępowanie kontrolne inspektora pracy
 • Ubezpieczenia społeczne

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci posiadają specjalistyczną wiedzę z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz podstaw prawa podatkowego. Szczególny nacisk położony jest na aspekt praktyczny studiów. Dzięki aktywnym formom zajęć uczestnicy mają szansę na wymianę opinii na temat przedstawianych przykładów. Ponadto zdobędą umiejętności dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. Poznają proces selekcji i rekrutacji pracowników oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Studia dualne  to typ  kształcenia, w którym zajęcia teoretyczne odbywają się w szkole a praktyczne u pracodawcy. Jest ono przede wszystkim szansą, dla młodych ludzi na zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu wybranego kierunku nauki. Zajęcia praktyczne odbywać będą się w biurach rachunkowych.

Podstawą prawną tej formy kształcenia jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010. 244. 1626 ze zm. Dz. U. 2015.09.01). Uczniowie kształcący się w tym systemie nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online