Kadra

Kadra Placówki Kształcenia Ustawicznego Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego to doświadczeni wykładowcy uczelni wyższych znajdujących się na terenie naszego województwa, jak i poza nim, to również członkowie Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Ze Spektrum Autyzmu,  właściciele gabinetów SI, pracownicy przedszkoli i szkół, którzy z ogromną pasją i zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną naszym studentom.

Dostarczenie słuchaczom pełnej satysfakcji ze świadczonych usług oraz systematyczny rozwój i stałe podnoszenie jakości prowadzonych zajęć w myśl teorii Konfucjusza:  ,,Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych”  to misja naszej kadry.

dr n. o. kf. Katarzyna Bieniek

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, studiów podyplomowych z Zarządzania i Organizacji w Ochronie Zdrowia oraz Przygotowania Pedagogicznego do Pracy Nauczycielskiej.

Od 2012 roku wykładowca akademicki oraz egzaminator OKE w kwalifikacji MS.01 (świadczenie usług w zakresie masażu). Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne, ma szeroką wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, rehabilitacji, kinezjologii, diagnostyki funkcjonalnej oraz teorii wychowania fizycznego. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych (w tym z Impact Factor).

Na przełomie lat 2015 – 2016 była autorem projektu naukowego, w którym wzięło udział 500 dzieci w wieku 10 – 12 lat z województwa świętokrzyskiego. Uwieńczeniem badań była rozprawa doktorska pt. „Ocena związku między postawą ciała a stabilnością posturalną u dzieci w wieku 10-12 lat”. Systematycznie poszerza zakres swojej wiedzy i umiejętności przez czynny udział w szkoleniach i konferencjach naukowych.

mgr Marcin MATCZAK

Oficer zawodowy Wojska Polskiego, uczestnik misji poza granicami państwa w Syrii i Afganistanie. Wieloletni wykładowca wojskowy zajmujący się problematyką wielokulturowości, współpracy cywilno – wojskowej, działań przeciwpartyzanckich, geopolityki i ochrony dóbr kultury. Uczestnik i organizator szkoleń międzynarodowych z ww. problematyki. Nauczyciel przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w szkole średniej.
Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku oraz studia podyplomowe:
–  Świadomość międzykulturowa w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Obrony Narodowej;
– Przygotowanie pedagogiczne, Andrago-Centrum;
– Edukację dla Bezpieczeństwa, Andrago-Centrum.

Uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych. Laureat nagrody „Buzdygana 2015” dla „wyróżniających się osobowości Wojska Polskiego”, uhonorowany szablą pamiątkową przez Ministra Obrony Narodowej za „dokonanie bohaterskiego czynu w walce zbrojnej”, weteran poszkodowany. W kręgu jego zainteresowań pozostaje również historia wojskowości, religioznawstwo oraz gry strategiczne.

mgr Aneta Matias

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach. Dodatkowe kwalifikacje zdobyła na studiach podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika, Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień, Resocjalizacja i Socjoterapia oraz Diagnoza i terapia pedagogiczna. Posiada ponad osiemnastoletnie doświadczenie zawodowe jako pedagog, oligofernopedagog i profilaktyk, specjalizujący się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży od 5-19 roku życia m. in. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (ryzyko dysleksji, dysortografii, dysgrafii). Prowadzi także terapię, rewalidację indywidualną, wykłady, szkolenia, warsztaty, prelekcje, porady i konsultacje indywidualne dla osób dorosłych o różnorodnej tematyce z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Posiada wyróżniającą ocenę pracy.
Swoją pracę doskonali przez aktywne uczestnictwo w wielu kursach i szkoleniach, m.in.:
– kurs ,,Podstawy Racjonalnej Terapii Zachowania”,
– kurs ,,Praca z dzieckiem z ADHD”,
– warsztat ,,Jak oswoić złość i przeciwdziałać agresji wśród młodzieży”,
– warsztat ,,Zasady pierwszego kontaktu z osobami doznającymi przemocy”,
– szkolenie ,,Kurs radzenia sobie z trudnymi sytuacjami” ,
– szkolenie w zakresie programu profilaktycznego ,,Dopalacze – ugrzecznione narkotyki”,
– szkolenie ,,Kryzys jest szansą – podstawowe zagadnienia praktyczne dotyczące interwencji kryzysowej”,
– szkolenie z zakresu programu profilaktycznego ,,Veto wobec przemocy, alkoholu, narkotyków.
W swojej pracy jest osobą ciepłą, szczerą, ambitną, kreatywną, rzetelną, sumienną i pracowitą. Wykazuje bardzo duże zaangażowanie w udzielenie pomocy osobom, które się do niej zgłoszą.

mgr Kornel Wincenty Arciszewski

ur. 1965 r. Magister Sztuki, Artysta Rzeźbiarz, Arteterapeuta. Absolwent Wydziału Artystycznego ISP UMCS w Lublinie. Dyplom z Rzeźby w pracowni prof.Adama Myjaka obronił z Wyróżnieniem Rektorskim. Aneks z rysunku wykonał w Pracowni prof. Artura Popka. Otrzymał Nagrodę Rektora UMCS w Lublinie za najlepszy Dyplom Wydziału Artystycznego w 2003 r. Studia Podyplomowe na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunek Arteterapia – Sztuki Plastyczne z Terapią Zajęciową ukończył w 2012 roku.
Jest absolwentem Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (2006), Wolontariusz projektu Oxfordshire Mind Community Resorce, OXFORD (2009). Ukończył kurs „Mental Health First Aid” Oxford (2010). Uczestnik Kursu „Introduction to Art Therapy” BAAT London (2010). Należy do Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy oraz do Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka w Krakowie. Brał czynny udział w konferencjach naukowych poświęconych Arteterapii i Terapii Zajęciowej. Promotor Sztuki ART BRUT. Zajmuje się twórczością rzeźbiarską w drewnie, kamieniu i metalu.
Autor kilku wystaw indywidualnych, uczestnik wystaw zbiorowych i plenerów rzeźbiarskich Związku Artystów Rzeźbiarzy. Laureat konkursów rzeźbiarskich na popiersie w brązie w Alei Sław w Kielcach: Tadeusz Kantor (2005) Edith Piaf (2006) Zbigniew Cybulski (2010) Zdobył Grand Prix i Nagrodę Prezydenta Kielc w interdyscyplinarnym konkursie plastycznym „Przedwiośnie 36” BWA w Kielcach. Organizator i kurator pierwszej w Kielcach wystawy z kręgu sztuki ART BRUT 150 Spojrzeń Matki Boskiej. Galeria Lakiernia 2012.
Prowadzi własną Pracownię Artystyczną na terenie Ośrodka Pracy Twórczej „WIETRZNIA” w Kielcach.

mgr Agnieszka Hajduk

Dyplomowany nauczyciel z 15-letnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej i rewalidacyjnej oraz z  ponad 10-letnią praktyką w zakresie prowadzenia zajęć metodą integracji sensorycznej.
Ukończyła studia wyższe na kierunku rewalidacja z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe:
–  z zakresu edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
– z zakresu integracji sensorycznej,
– edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,
– w zakresie edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu i zespołem Aspergera.

Od wielu lat z pasją i zaangażowaniem  spełnia się  na stanowisku nauczyciela specjalisty oraz terapeuty integracji sensorycznej obcując z dziećmi prezentującymi różnego rodzaju i stopnia niepełnosprawności, tj. z zespołem Downa, Aspergera, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, mutyzmem, niepełnosprawnością ruchową, intelektualną czy narządów zmysłu.
Prowadzi obserwacje pedagogiczne, diagnozę procesów integracji sensorycznej, ocenę poziomu gotowości szkolnej, konstruuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne oraz programy wspomagania i korygowania indywidualnego rozwoju dzieci.

Posiada bogatą wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i pedagogiki specjalnej. Chętnie dzieli się doświadczeniem zawodowym, służy radą i wsparciem, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i chętnie podejmuje nowe wyzwania.

mgr Bożena Matachowska

Dyrektor Centrum Egzaminacyjnego Języków Obcych Kielce.

Absolwentka Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wieloletni nauczyciel akademicki i kierownik Studium Języków Obcych, koordynator i licencjonowany egzaminator The European Language Certificates (TELC).

Doświadczenie w prowadzeniu kursów językowych zarówno z języka angielskiego ogólnego (TELC, Cambridge Examinations), jak i specjalistycznego (TELC, LCCI-London Chamber of Commerce and Industry).

mgr Agnieszka Stanisławska

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Terapeuta zajęciowy, architekt krajobrazu i dekorator wnętrz, czynny nauczyciel i wykładowca, pasjonatka fotoreportaży podróżniczych. Specjalizuje się w twórczych metodach terapeutycznych, w swojej pracy wykorzystuje różnorodne formy oddziaływań poprzez sztukę i kontakt z przyrodą, zapewniając stymulację polisensoryczną. W procesie terapeutycznym duży nacisk kładzie na budowanie relacji i rozwój osobisty podopiecznych. Posiada kwalifikacje pedagogiczne, ukończyła kursy i szkolenia z zakresu arteterapii, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, mediacji sądowej, dialogu motywującego. W tworzeniu kreatywnych zajęć, wykorzystuje doświadczenie w pracy z osobami w różnym wieku, nabyte w szkole, placówkach socjoterapeutycznych, oddziałach rehabilitacji i psychiatrii. W pracy projektowej ceni funkcjonalne i ekologiczne rozwiązania, troskę o zrównoważony rozwój i estetykę otoczenia. W reportażach ukazuje realne piękno krajobrazu. Kształcenie opiera na dialogu, współpracy, wymianie doświadczeń i metodach aktywizujących.

dr Fiodor Stezewski

Studiował filozofie w Akademii Ignatianum w Krakowie, po czym wykładał filozofie w Instytucie św. Tomasza w Nowosybirsku (1999-2002). W latach 2003-2006 studiował teologie w Instytucie Centre Sevres w Paryżu. Zdobył stopień doktora filozofii na Uniwersytecie Petersburskim. Od roku 2013 wykłada filozofie w Instytucie Technologicznym (Sankt-Petersburg). Włada językiem rosyjskim, polskim, francuskim, angielskim. Czyta i tłumaczy z języka włoskiego. Hobby: słuchanie muzyki barokowej oraz historia średniowieczna i nowożytna.

Kamila Drezno

Dyrektor Szkoły Tańca College Dance. Uczestniczka oraz choreograf ,,Tańca z Gwiazdami”, tancerka najwyższej międzynarodowej klasy tanecznej ,,S” w tańcach latynoamerykańskich oraz standardowych. Wielokrotna finalistka Mistrzostw Polski oraz reprezentantka Polski na Mistrzostwach Świata.

Ukończyła Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie na kierunku Socjologia oraz Przygotowanie pedagogiczne. Zdobytą wiedzę i doświadczenie  wykorzystuje na co dzień do pracy z dziećmi. Jest wykładowcą Tańca i Rytmiki na kierunku  Wychowanie Fizyczne.

Ponad rok temu założyła Akademię Tańca Kamili Drezno, prowadzi zajęcia taneczne w wielu miejscowościach województwa świętokrzyskiego. Organizatorka I Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Tanecznych o ,,Grand Prix” Wójta Gminy Zagnańsk oraz Gali Mistrzów Tańca Zagnańsk 2015. Kobieta Przedsiębiorcza 2014 r.