Ekonomika rolnictwa

Adresaci studiów

Absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) kierunków innych niż rolnictwo. Osoby, które planują prowadzenie gospodarstwa rolnego i korzystania z różnych dofinansowań.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Organizacja i zarządzanie działalnością rolniczą
 • Rachunkowość rolniczej działalności gospodarczej
 • Podatkowe aspekty prowadzenia działalności rolniczej
 • Instytucje rynku rolno-spożywczego
 • Różnicowanie działalności w gospodarstwie rolnym
 • Środowiskowe uwarunkowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • Systemy zapewnienia jakości żywności
 • Agroenergetyka
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym
 • Ubezpieczenia w rolnictwie
 • Ustawodawstwo w zakresie rolnictwa krajowe i UE
 • Fundusze UE i krajowe dla rolnictwa
 • Marketing i promocja produktu rolnego
 • Podatkowe aspekty prowadzenia działalności rolniczej
 • Biznesplan działalności rolniczej
 • Technologie informacyjne w przedsiębiorstwie rolniczym
 • Formy gospodarczej działalności rolniczej
 • Certyfikacja produktu rolnego

Uzyskane kwalifikacje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Absolwenci studiów podyplomowych, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo, uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 27 stycznia 2012 roku (Dz.U.2012.0.109) oraz Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2018 r. (§ 5.1 pkt 3 § 5.2).

Absolwenci studiów mogą pracować m.in. w:

 • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem
 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych lub we własnym gospodarstwie rolnym
 • instytucjach naukowo-badawczych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem produktów roślinnych

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3400 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1700 zł – opłata za 1 semestr

1700 zł – opłata za 2 semestr

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online