Dział B+R

Dział Badawczo-Rozwojowy w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej stanowi kluczową jednostkę uczelni, której głównym zadaniem jest koordynowanie i promowanie działalności naukowej, badawczej oraz rozwojowej. Dysponuje zespołem wykwalifikowanych pracowników, w tym menedżerów projektów, specjalistów ds. badań i rozwoju oraz doradców naukowych z różnych dziedzin.

Głównym celem Działu B+R jest wsparcie pracowników naukowych oraz studentów w realizacji ich projektów badawczych, zapewnienie dostępu do najnowszych technologii oraz promowanie innowacyjności i transferu wiedzy między uczelnią a otoczeniem gospodarczym i społecznym. Dział stara się również pozyskiwać zewnętrzne źródła finansowania na działalność badawczą, w tym granty krajowe i międzynarodowe.

Dział oferuje pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów, zarządzaniu projektami badawczymi, a także w ochronie własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań. Buduje mosty pomiędzy uczelnią a sektorem biznesowym, co obejmuje inicjowanie projektów badawczych z udziałem przedsiębiorstw, organizowanie staży dla studentów oraz wspieranie start-upów technologicznych. Dział B+R wspiera organizację konferencji naukowych, warsztatów, seminariów i innych wydarzeń mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń między naukowcami z różnych dziedzin. W ramach działań znajduję się też rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej poprzez udział w programach wymiany badawczej, partnerstwach w ramach projektów naukowych oraz współpracy z zagranicznymi ośrodkami badawczymi.

Dział koordynuje projekty łączące wiedzę z różnych dziedzin, np. technologii informacyjno-komunikacyjnych, fizjoterapii, GOZ czy zrównoważonego rozwoju, oferując nowe rozwiązania dla współczesnych wyzwań społecznych i gospodarczych. Ponadto wspiera młodych naukowców i przedsiębiorców w rozwijaniu innowacyjnych pomysłów biznesowych, w tym poprzez dostęp do infrastruktury i mentoringu.

Dział ten jest miejscem, gdzie nauka spotyka się z praktyką, a teoria z rzeczywistością, przyczyniając się do rozwoju wiedzy, technologii oraz promocji innowacji w regionie i poza nim.

Dyrektorem działu B+R jest dr Anna Twarowska
adres mail: annatwarowska@konsorcjum.edu.pl