Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapraszamy na studia podyplomowe: umożliwiają zdobycie kompetencji zawodowych specjalista ds. BHP

Nabór trwa!

Program studiów uwzględnia najnowsze zmiany prawne w ustawodawstwie polskim i europejskim. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładowych służbach BHP zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704) oraz Rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. oraz 29 czerwca 2005 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468 oraz Dz. U. 2005 nr 117 poz. 986).

Adresaci:

Absolwenci studiów I lub II stopnia. Osoby chc±ce zdobyć kompetencje zawodowe z zakresu specjalista ds. BHP.

Czas trwania studiów – dwa semestry

Liczba godzin: 180 godzin

Organizacja zajęć: soboty – niedziele w trybie zdalnym i hybrydowym
Koszt: 2200 zł (płatne w 5 ratach) Pierwsza rata 500 zł + 85 zł opłata rekrutacyjna. 

Cel studiów: Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów. Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakresie oceny ryzyka zawodowego, sporządzania dokumentacji powypadkowej i chorób zawodowych. Ich celem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu.

Korzyści dla absolwenta:

Absolwent Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” zdobędzie solidną wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania służby BHP oraz praktyczną przekazywaną przez Inspektorów BHP.

Absolwent nabędzie umiejętności niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz rozpoznawania, oceniania i kontrolowania występujących zagrożeń, doradzania w projektowaniu i wyposażeniu miejsc pracy.

Absolwent uzyska kwalifikacje do zajmowania stanowisk: inspektora, specjalisty oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy a także prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

Rekrutacja:

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

1. złożenie formularza  rekrutacji ( do pobrania: www.ssw.edu.pl – zakładka : Rekrutacja- studia podyplomowe-formularz)

2. odpis dyplomu

3. kserokopia dowodu osobistego

4. dwa egzemplarze umowy o studiowanie

5. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru MNiSW