Asystent rodziny

adresaci_

Adresaci studiów

Studia licencjackie na kierunku Praca socjalna ze specjalnością Asystent rodziny są skierowane do osób zainteresowanych profesjonalnym wsparciem rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Program studiów ma na celu przygotowanie studentów do pracy jako asystenci rodziny, którzy pomagają rodzinom w radzeniu sobie z różnymi problemami, konfliktami i kryzysami.

program studiow

Program studiów

Główne zagadnienia omawiane na studiach licencjackich z asystentury rodziny to:

  1. Praca socjalna: Studenci poznają podstawowe teorie, modele i metody pracy socjalnej oraz zrozumienie roli asystenta rodziny jako profesjonalnego pracownika socjalnego.
  2. Teoria i praktyka wsparcia rodziny: Skupia się na teorii i praktyce pomocy rodzinom w różnych sytuacjach, takich jak rozwody, kryzysy, trudności wychowawcze czy przemoc domowa.
  3. System pomocy społecznej: Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem systemu pomocy społecznej, instytucji i organizacji wspierających rodziny w potrzebie.
  4. Psychologia rodziny: Omawia się podstawowe mechanizmy funkcjonowania rodzin oraz psychologiczne aspekty pracy z rodzinami w trudnej sytuacji.
  5. Prawo rodzinne i opiekuńcze: Studenci zdobywają wiedzę na temat przepisów prawa dotyczących praw rodziny i zabezpieczenia interesów dzieci.
  6. Komunikacja i negocjacje: Rozwijane są umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz zdolność do rozwiązywania konfliktów i negocjacji z rodzinami.
  7. Diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej: Studenci uczą się diagnozowania problemów i potrzeb rodzin, co pozwala na skuteczne zaplanowanie i realizację działań wsparcia.
  8. Profilaktyka społeczna: Omawia się działania profilaktyczne, które pomagają zapobiegać kryzysom rodzin i sytuacjom zagrożenia.
  9. Etyka i deontologia pracy socjalnej: Podkreśla się znaczenie etycznych zasad w pracy z rodzinami oraz dbałość o prawa i godność klientów.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Studia licencjackie na specjalności Asystent rodziny często zawierają praktyki terenowe, które pozwalają studentom zdobyć praktyczne doświadczenie w pracy z rzeczywistymi rodzinami pod opieką profesjonalistów. Absolwenci tych studiów mogą znaleźć zatrudnienie jako asystenci rodziny w różnych instytucjach i organizacjach, takich jak ośrodki pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz rodziny, a także w ramach projektów realizowanych przez samorządy lokalne. Ich zadaniem będzie wspieranie rodzin w kryzysie, organizowanie działań resocjalizacyjnych i edukacyjnych, a także koordynowanie pracy z innymi specjalistami, takimi jak psychologowie, prawnicy czy terapeuci.

Tryb

Tryb studiów

● stacjonarne
● niestacjonarne (prowadzone online lub hybrydowo – zajęcia realizowane w piątki, soboty i niedziele)

koszt

Koszty nauki

● jednorazowa opłata rekrutacyjna – 85zł
● wpisowe na studia – 200zł
● czesne na studiach niestacjonarnych – 3400 zł (wpłata w 10. ratach po 340 zł)
● czesne na studiach stacjonarnych – 3400 zł (wpłata w 10. ratach po 340 zł)

uwaga

UWAGA!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za:
● sesje egzaminacyjne
● zaliczenia i egzaminy poprawkowe, komisyjne
● zaświadczenia

program studiow

Wymagane dokumenty

● świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu) + kserokopia
● świadectwo ukończenia szkoły (oryginał do wglądu) + kserokopia
● 3 zdjęcia (fotografie kandydata zgodne w wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

uwaga

Stypendia

możliwość korzystania ze stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz po zaliczeniu I roku ze stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Zapewniamy także pomoc w odbyciu atrakcyjnych praktyk zawodowych oraz umożliwiamy wyjazdy i realizowanie edukacji za granicą we współpracy z programem Erasmus. Nie musisz mieć najlepszych wyników w nauce, ani płynnie posługiwać się językiem angielskim- dostosujemy wyjazd do Twoich potrzeb.

Zapraszamy! Studiuj z Nami!