Asystent osoby niepełnosprawnej

adresaci_

Adresaci studiów

Specjalność „Asystent osoby niepełnosprawnej” na kierunku Praca Socjalna koncentruje się na przygotowaniu studentów do profesjonalnej pomocy i wsparcia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Program kształcenia przybliża uczestnikom specyfikę pracy z tą grupą społeczną oraz wyposaża ich w umiejętności niezbędne do skutecznego wspomagania osób z niepełnosprawnościami w osiąganiu pełnej aktywności i integracji społecznej.

program studiow

Program studiów

Główne zagadnienia omawiane na specjalności „Asystent osoby niepełnosprawnej” to:

  1. Różnorodność niepełnosprawności: Studenci zdobywają wiedzę na temat różnych rodzajów niepełnosprawności, ich przyczyn, skutków oraz specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  2. Metody asystowania: Omawiane są metody pracy i techniki, które pozwalają asystentowi na efektywne wspieranie osób niepełnosprawnych w różnych obszarach ich życia.
  3. Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi: Rozwijane są umiejętności efektywnej i empatycznej komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich indywidualne potrzeby.
  4. Prawa osób niepełnosprawnych: Studenci poznają przepisy prawa dotyczące praw osób z niepełnosprawnościami, w tym ich prawa do równości, dostępu do edukacji, pracy i innych obszarów życia społecznego.
  5. Projektowanie i organizacja działań wsparcia: Uczestnicy studiów uczą się planować i realizować różnorodne działania i programy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, takie jak zajęcia terapeutyczne, warsztaty, czy aktywności społeczne.
  6. Praca w instytucjach i organizacjach: Studenci poznają struktury i funkcjonowanie placówek oraz organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, takich jak ośrodki rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej czy fundacje.
  7. Aspekty psychospołeczne: Omawiane są psychospołeczne aspekty życia osób z niepełnosprawnościami, w tym wyzwania emocjonalne, relacyjne i rozwojowe.
  8. Etyka i godność: Kładzie się nacisk na aspekty etyczne i poszanowanie godności osób z niepełnosprawnościami w pracy asystenta.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci specjalności „Asystent osoby niepełnosprawnej” mogą pracować w instytucjach opiekuńczych, placówkach rehabilitacyjnych, organizacjach pozarządowych, fundacjach oraz innych podmiotach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Mogą pełnić rolę asystentów, terapeutów, koordynatorów programów wsparcia, czy też pracowników socjalnych, dążąc do poprawy jakości życia i pełnej integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Tryb

Tryb studiów

● stacjonarne
● niestacjonarne (prowadzone online lub hybrydowo – zajęcia realizowane w piątki, soboty i niedziele)

koszt

Koszty nauki

● jednorazowa opłata rekrutacyjna – 85zł
● wpisowe na studia – 200zł
● czesne na studiach niestacjonarnych – 3400 zł (wpłata w 10. ratach po 340 zł)
● czesne na studiach stacjonarnych – 3400 zł (wpłata w 10. ratach po 340 zł)

uwaga

UWAGA!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za:
● sesje egzaminacyjne
● zaliczenia i egzaminy poprawkowe, komisyjne
● zaświadczenia

program studiow

Wymagane dokumenty

● świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu) + kserokopia
● świadectwo ukończenia szkoły (oryginał do wglądu) + kserokopia
● 3 zdjęcia (fotografie kandydata zgodne w wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

uwaga

Stypendia

możliwość korzystania ze stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz po zaliczeniu I roku ze stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Zapewniamy także pomoc w odbyciu atrakcyjnych praktyk zawodowych oraz umożliwiamy wyjazdy i realizowanie edukacji za granicą we współpracy z programem Erasmus. Nie musisz mieć najlepszych wyników w nauce, ani płynnie posługiwać się językiem angielskim- dostosujemy wyjazd do Twoich potrzeb.

Zapraszamy! Studiuj z Nami!