Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż Dziekanat od 14 lipca do 8 września nieczynny w soboty!

W dniu 17.08.2018r. (piątek) dziekanat studiów podyplomowych czynny w godz. 8:00-16:00.

 


UWAGA! KONKURS

Od 9 sierpnia do 25 września do wygrania indeks na bezpłatne studia podyplomowe na dowolnie wybrany kierunek. By wziąć w nim udział należy:

► udostępnić post z tym konkursem

► w komentarzu wskazać 3 kierunki, które posiadamy w swojej ofercie

► w 2-3 zdaniach napisać jaki kierunek wybierasz i dlaczego akurat Ty powinieneś wygrać.

O wygranej zdecyduje najciekawsza odpowiedź, którą wybierzemy spośród zgłoszeń.

Dodatkowo 10 pierwszych osób, które udostępni post dostanie od nas rabat w wysokości 10% na wybrany przez siebie kierunek studiów.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Regulamin konkursu

Bezpłatny indeks

§1

Definicje

 

Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:

 • Fanpage oznacza profil publiczny Instytutu Studiów Podyplomowych ANDRAGO-CENTRUM prowadzony przez organizatora w Serwisie Facebook® pod adresem https://www.facebook.com/andrago.centrum/.
 • Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Bezpłatny indeks” przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
 • Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
 • Nagroda oznacza otrzymanie bonu na darmowe studia o których mowa w § 6 ust 1. Lit a) Regulaminu.
 • Okres Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu, podczas którego publikowane są Zadania Konkursowe.
 • Organizator oznacza College Medyczny Adrian Lipa z siedzibą w Kielcach, kod 25-305, ul. Wesoła 19/3, NIP: 959-143-33-61
 • Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.
 • Serwis Facebook® oznacza serwis internetowy pod adresem: facebook.com.
 • Uczestnik oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.
 • Zadanie Konkursowe oznacza post konkursowy umieszczony przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage’a określający wymagania stawiane Uczestnikom przy tworzeniu Zgłoszeń Konkursowych oraz tematykę Zgłoszeń Konkursowych.
 • Zgłoszenie Konkursowe oznacza kreatywne rozwiązanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika i zamieszczenie go z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® Uczestnika w komentarzu pod jednym z postów konkursowych na Fanpage’u stanowiących Zadanie Konkursowe zgodnie z wymogami określonymi w § 5 ust. 4 Regulaminu.

 

§2

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu jest College Medyczny Adrian Lipa z siedzibą w Kielcach. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
 2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji Instytutu Studiów Podyplomowych ANDRAGO-CENTRUM oraz College Medyczny Adrian Lipa.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Studiów Podyplomowych ANDRAGO-CENTRUM pod adresem www.studia-kielce.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 7. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a https://www.facebook.com/andrago.centrum/.

 

§3

Przedmiot i czas trwania konkursu

 

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i zamieszczenie za pośrednictwem Fanpage’a w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 9.08.2018 r. i trwa do dnia 25.09.2018 r. Czas trwania zadań konkursowych jest każdorazowo określany w poście, w którym pojawia się Zadanie Konkursowe.
 3. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

§4

Warunki uczestnictwa i zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  3. posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®;
  4. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu;
  5. opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage’u przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa za pośrednictwem ściany (walla) na Fanpage’u,
  6. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu.

§5

Przebieg Konkursu

 

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu co najmniej jednego Zgłoszenia Konkursowego.
 2. Zgłoszenie Konkursowe polega udostepnieniu postu z Zadaniem Konkursowego, na zamieszczeniu komentarza wedle wytycznych z postu z Zadaniem Konkursowym. Zgłoszenie Konkursowe należy zamieścić w komentarzu pod danym Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym) z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® należącego do Uczestnika.
 3. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego umieszczonego w komentarzu pod Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym).
 4. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 6. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem Fanpage’a Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
 7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w ust. 3 – 6 Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
 8. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.
 9. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 1 (jednego) Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej oraz 10 (dziesięć) osób, które jako pierwsze udostępniły post z Zadaniem Konkursowym.
 10. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalność pomysłu, nietuzinkowa wykonanie.
 11. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 4 osób.
 12. Laureat oraz osoby udostępniające Konkurs zostaną wyłonieni i ogłoszeni na ścianie (wallu) Fanpage’a w Serwisie Facebook® oraz na stronie internetowej studia-kielce.pl do dnia 30.09.2018 r.
 13. Publikacji, o której mowa w ust. 12. będą podlegały nazwy użytkowników Serwisu Facebook® danego Laureata Konkursu oraz osoby.

§6

Nagrody

 

 1. Konkursie przewidziano następujące nagrody:
  1. Nagroda główna dla Laureata Konkursu bon na darmowe studia do wykorzystania w roku akademickim semestr zimowy 2018/2019 lub semestr letni 2018/2019.
  2. 10 pierwszych osób, które polubią post z Zadaniem Konkursem otrzyma rabat w wysokości 15% na wybrany przez siebie kierunek studiów.
 2. Niewykorzystanie bonu w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

 

§7

Wydanie nagrody

 

 1. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora listy Laureatów Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureatów Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage’a przesłać wiadomość e-mail na adres e-mail podany w komunikacie z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności imienia i nazwiska. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych (np. komunikacja za pomocą Messenger ‘a) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.
 3. Nagroda zostanie wydana Laureatowi Konkursu przez Organizatora w jego siedzibie po podpisaniu oświadczeń zawartych w protokole przekazania nagrody stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

§8

Prawa autorskie

 1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na trzy miesiące po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage’a.
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
 3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w § 8 ust. 3., Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.
 4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonego Zgłoszeń Konkursowych.

§9

Dane osobowe

 

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu za pośrednictwem Fanpage’a danych osobowych w postaci loginu Serwisu Facebook® w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator może także przetwarzać inne dane osobowe Laureatów Konkursu, o których mowa w § 7 ust. 1. w celach tam określonych. Laureat Konkursu (uczestnik) wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez podpisanie protokołu przekazania nagrody oraz oświadczeń w niej zawartych.
 2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z  RODO wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
 3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
 4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook®.

 

§10

Reklamacje

 

 1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
 2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: studia@college-med.pl przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia Laureata Konkursu.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z § 10 ust. 5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.
 5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.
 6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

 

§11

Odpowiedzialność

 

 1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Facebook®, dostęp do Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage’a może zostać czasowo zawieszony.
 2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie Facebook®.
 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem jednego własnego konta zarejestrowanego użytkownika w Serwisie Facebook®. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.
 6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.

§12

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u. W przypadku zmiany Regulaminu na stronie internetowej pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na ścianie (wallu) Fanpage’a lub poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto użytkownika w Serwisie Facebook®.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u oraz stronie http://studia-kielce.pl/.

 


Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest COLLEGE MEDYCZNY ADRIAN LIPA z siedzibą w Kielce (25-305) ul. Wesoła 19 lok.3
 2. W sprawie realizacji swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych proszę o kontakt mailowy na adres: odo@college-med.pl
 3. Wszelkie dane jakimi dysponuje firma College Medyczny Adrian Lipa zostały podane przez Państwa, przy okazji udziału w konkursie, a także zgodnie z wymogami ustawowymi
 4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:
 5. NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. B) I LIT. C) RODO W CELU
 • zawarcia i wykonania umowy– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, jak również rozpatrywanie reklamacji,
 • podjęcia na Pani/ Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 1. NA PODSTAWIE PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU ADMINISTRATORA NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. F) RODO] W CELU:
 • dochodzenia i obrony roszczeń,
 • marketingu produktów i usług własnych administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług,
 • organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
 1. NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ ZGODY [TJ. NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. A) RODO] W CELU:
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać udzielona przez Panią/ Pana,

Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail),  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) – zgodnie  z pozyskaną zgodą

 1. Wszelkie dane będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy pisemnej lub zgłoszenia do konkursu.
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/ Pana umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z  przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy,
 3. W zakresie danych objętych zgodą – do czasu jej wycofania. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/ Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych w tych celach lub do momentu cofnięcia zgody.
 4. Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, którymi są m. in.: podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa. Ponadto Pani/ Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. do firm obsługujących nas w zakresie księgowym, informatycznym, jak również podmiotom przetwarzającym dane w  celu realizacji windykacji należności.
 5. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom z państw trzecich (spoza unii) oraz żadnym organizacjom międzynarodowym.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/ Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/ Pan zwróci administrator może pobrać opłatę.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/ Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/ Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/ Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/ Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/ Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane przez administratora w celu zawarcia i wykonania Umowy. Z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne (na podstawie zgody), których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora, jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.