Akademia dyplomacji

Nabór trwa: planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019 roku

ADRESACI: studia podyplomowe przeznaczone są  dla absolwentów studiów licencjackich, magisterskich.

Studia skierowane są do pracowników i osób zainteresowanych pracą w administracji publicznej, zwłaszcza samorządowej, która zajmuje się podejmowaniem i prowadzeniem współpracy międzynarodowej, zarówno w formie kontaktów dwustronnych, jak i na forum instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych.

Adresatami studiów są także pracownicy i osoby zainteresowane zatrudnieniem w organizacjach pozarządowych (NGO) oraz w biznesie, które realizują zadania zlecone przez jednostki samorządu terytorialnego z zakresu współpracy międzynarodowej samorządów lub obsługują tego typu współpracę. Studia skierowane są także do firm prywatnych, które świadczą usługi na rzecz sektora publicznego (w zakresie doradztwa, badań ewaluacyjnych, analizy społeczno-gospodarczych itp.). Adresatami studiów są również osoby, które pełnią funkcje publiczne w wyniku wyborów, tj. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starości, marszałkowie, członkowie zarządów powiatów i województw.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 220

Opłata rekrutacyjna: 85 zł płatne przy składaniu dokumentów

Czesne: 1900 zł/ semestr (płatne w ratach wg przyjętego harmonogramu)

Rodzaj studiów: wykłady, ćwiczenia i warsztaty

Organizacja zajęć: zjazdy sobotnio- niedzielne (co drugi tydzień)

Cel studiów:  

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania i prowadzenia współpracy międzynarodowej samorządów oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych, a także do skutecznego realizowania interesów tychże na forum instytucji Unii Europejskiej i wyspecjalizowanych organizacji międzynarodowych oraz w ramach współpracy transgranicznej i euroregionów. Słuchacze studiów zapoznają się także z możliwościami finansowania współpracy międzynarodowej ze środków unijnych oraz innych funduszy, w tym środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dodatkowo słuchacze studiów zdobędą praktyczne umiejętności konieczne w międzynarodowej współpracy samorządu terytorialnego, w tym podstawy protokołu dyplomatycznego, elementy specjalistycznego języka obcego (j. ang.), podstawy promocji marki regionalnej, wykorzystanie social media, wprowadzenie do mediacji i negocjacji międzynarodowych oraz rzecznictwa interesów (lobbing), sztuka publicznych wystąpień i przygotowywania prezentacji.

Korzyści dla absolwentów:

Absolwenci studiów podyplomowych „Akademia dyplomacji samorządowej i biznesowej” znajdą zatrudnienie w administracji publicznej, zwłaszcza w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, także międzynarodowych, instytucjach i organach Unii Europejskiej, uczelniach wyższych, firmach prywatnych obsługujących samorządy, w tym agencjach PR, biurach tłumaczeń, agencjach turystycznych, agencjach badawczych.

Rekrutacja:

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

1. złożenie formularza  rekrutacji ( do pobrania: www.ssw.edu.pl – zakładka : Rekrutacja- studia podyplomowe-formularz)

2. odpis dyplomu

4. dwa egzemplarze umowy o studiowanie

5. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru MNiSW