Administracja publiczna

Adresaci studiów

Celem studiów podyplomowych Administracja Publiczna jest nabycie aktualnej wiedzy w zakresie administracji publicznej, poznanie obowiązujących przepisów prawa administracyjnego. Zdobycie kompetencji w zakresie zarządzania w administracji i wykorzystania systemów informatycznych związanych z cyfryzacją administracji oraz zdobycie kompetencji do rozpoczęcia pracy i awansu w administracji publicznej. Słuchacze zapoznają się także z podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w prawie administracyjnym, formami działania administracji, zasadami tworzenia prawa i wydawania aktów indywidualnych.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • prawoznawstwo i proces legislacyjny
 • fundusze europejskie w działalności administracji publicznej
 • prawo pracy i prawo urzędnicze
 • prawo administracyjne – część materialna
 • prawo zamówień publicznych
 • ochrona danych osobowych w administracji
 • prawo administracyjne – część ogólna
 • kontrola i nadzór administracji publicznej
 • samorząd terytorialny – organizacja i funkcjonowanie
 • e-administracja – aspekty prawne
 • postępowanie podatkowe i ordynacja podatkowa
 • finanse publiczne
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie egzekucyjne w administracji
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci, którzy ukończą ten kierunek studiów będą mogli pracować w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej dzięki nabytej wiedzy z dziedziny techniki kancelaryjno-biurowej.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online